ภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา
เครือข่ายภายใน
สถานที่
 

                                                                 งานอาคารและสาธารณูปโภค


1.

การเสนอความต้องการงานซ่อมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า - ประปา)

2.

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้า - ประปา ของสำนักงานสัสดีจังหวัด และอำเภอ

3.

พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องปรับอากาศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม

4.

ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า และน้ำประปาที่เบิกจ่ายจากงบประมาณงบงานบริหารหน่วย พ.ศ.2546

5.

คำสั่งกองทัพบก เรื่องการดำเนินการป้องกัน และกำจัดปลวก หรือศัตรูทำลายเนื้อไม้อื่น ๆ

6.

นโยบายแบ่งมอบงานก่อสร้าง (คำสั่ง ทบ.ที่ 277/2546 ลง 18 มิ.ย.46) และแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการแบ่งมอบงานก่อสร้างของกองทัพบก (คำสั่ง
ทบ.ที่ 76/2553 ลง 24 มี.ค.53)

7.

การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติความต้องการ แผนจัดหา และแก้ไขแผนจัดหา (คำสั่ง ทบ.ที่ 126/2550 ลง 10 เม.ย.50)

8.

แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติความต้องการแผนจัดหา และแก้ไขแผนจัดหา (ฉบับที่ 2) (คำสั่ง ทบ.ที่ 271/2552
ลง 19 ก.ย.52)

9.

ขออนุมัติหลักการและแนวทางปฏิบัติการเสนอความต้องการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีงานก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
และสาธารณูปโภคที่มีวงเงินสูง (หนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห 0404/6018 ลง 28 มิ.ย.47)

10.

- กฏกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2550
- ขออนุมัติยกเว้นการบังคับใช้กฏกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2540) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 (หนังสือ ทท.ที่ กห 0800/11 ลง 7 ม.ค.56

11.

แนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างในอำนาจของ ผบ.ทหารสูงสุดและ รมว.กห. (หนังสือ กบ.ทบ.ที่ต่อ กห 0404/7115 ลง 30 ก.ย.47)

12.

ขออนุมัติหลักการมอบอำนาจให้ผู้บังคับหน่วยที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างลงนามในหนังสือขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
(หนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห 0404/1518 ลง 24 เม.ย.46)

13.

การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น (หนังสือ กบ.ทบ. ที่ต่อ กห 0404/10811 ลง 1 ต.ค.51)

14.

ขออนุมัติหลักการมอบอำนาจขยายเวลาทำการตามสัญญาตามมติ ครม. ตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุอุทกภัย (หนังสือ กบ.ทบ.ที่ต่อ กห 0404/3731 ลง 12 เม.ย.55)

15.

ขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับการย้ายจุดก่อสร้างอาคาร (หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0318/06056 ลง 13 เม.ย.26

16.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

17.

อนุมัติหลักการสำหรับงานซ่อมแซม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของ รพ.ทบ. (หนังสือ กบ.ทบ. ที่ต่อ กห 0404/7690 ลง 16 ก.พ.55

18.

ข้อบังคับกองทัพบกว่าด้วยการควบคุุมและดำเนินงานก่อสร้าง ที่ 2/8678 ลง 20 มิ.ย.84

19.

การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติอาคารและสิ่งอุปกรณ์ประจำอาคารในความรับผิดชอบของ ยย.ทบ.

20.

กำหนดมาตรการในการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง (หนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห 0404/461 ลง 13 ก.พ.41)

21.

- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- กฏกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
- กฏกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง
เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- กฏกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก
และวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

- กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
- กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
- กฏกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างให้ผู้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
- สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

22.

ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2524 ลง 31 มี.ค.24

23.

ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ (หนังสือ กบ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0404/11498 ลง 24 ส.ค.44)

24.

ตัวอย่าง ขอรับการช่วยเหลือของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

25.

ขออนุมัติหลักการทาสีอาคารของหน่วยใน ทบ.

26.

การตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2558
- การตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปี 2558
- แผนการตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปี 2558 (มี.ค. - ธ.ค.) พื้นที่ส่วนกลาง 242 อาคาร และพื้นที่ส่วนภูมิภาค 199 อาคาร
- วิธีการตรวจสอบอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง, เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรอรับการตรวจสอบอาคาร

27.

หารือแนวทางดำเนินการตามอนุมัติหลักการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอก

28.

อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค
- เสนอความต้องการระหว่างปีและเหตุผล 5 ข้อ
- อนุมัติหลักการซ่อมอาคารที่มีวงเงินสูงเกิน 8 ล้านบาท
- การจัดทำผนวกประกอบแผนจัดหา
- ตัวอย่างวิทยุเรื่องมูลดิน

29.

รายการกำหนดประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้างสาย ยย.

30.

การจัดทำและการบริหารงบประมาณ กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย งบงานบริหารหน่วย (คำสั่ง ทบ.ที่ 282/2556
ลง 20 ก.ย.56

31.

การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุและการมอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ ของ ทบ. (หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/2548
ลง 20 ก.ค.58)

32.

การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติความต้องการแผนจัดหาและแก้ไขแผนจัดหา (คำสั่ง ทบ.ที่ 555/2558
ลง 17 ก.ย.58)

33.

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร.0506/2497 ลง 3 ก.พ.54