หมายเลขโทรศัพท์ภายใน กรมยุทธโยธาทหารบก

ตำแหน่ง/ส่วนราชการ
โทร ทบ.
โทร ทศท.
ตำแหน่ง/ส่วนราชการ
โทร ทบ.
โทร ทศท.
ตู้สาขาโทรศัพท์
1062,1063
0 2940 1365-
กองสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา
โทรสาร (ตอนสื่อสารฯ)
90801
0 2561 2149
บก.กสป.ยย.ทบ.
90795
0 2579 1998
โทรสาร (แผนกธุรการฯ)
90802
0 2579 6544 (FAX)
หก.กสป.ยย.ทบ.
90796
0 2561 2151
หน้าห้อง จก.ยย.ทบ.
90705
0 2579 8551 (FAX)
รอง หก.กสป.ยย.ทบ.
90797
สถาปนิก ยย.ทบ.
90706
น.ส่งกำลัง
90798
วิศวกร ยย.ทบ.
90707
บก.ควบคุมสิ่งอุปกรณ์
90799
สง.จก.ยย.ทบ.
90708
หน.ควบคุมสิ่งอุปกรณ์
90803
สง.จก.ยย.ทบ.
90709 (FAX)
0 2561 4175
คลัง สป.
90804
สง.จก.ยย.ทบ.
90710
บก.ซ่อมบำรุง
90805
บก.ธน.ยย.ทบ.
90712
หน.ซ่อมบำรุง
90806
หน.ธน.ยย.ทบ.
90713
กองที่ดิน
แผนกธุรการ
บก.กทด.ยย.ทบ.
90808
0 2579 9536
บก.ธุรการ
90714
ผอ.กทด.ยย.ทบ.
90809
0 2579 1532
หน.ธุรการ
90715
รอง ผอ.กทด.ยย.ทบ.
90810
รับ-ส่ง
90716
บก.ทะเบียนประวัติ
90811
แผนกการเงิน
หน.ทะเบียนประวัติ
90812
บก.การเงิน
90717
ประจำแผนก
90813
หน.การเงิน
90818
0 2579 7577
บก.รังวัด
90814
ส่วนบัญชี
90719
หน.รังวัด
90815
ส่วนรับ-จ่าย
90720
ประจำแผนก
90816
กองแผนและโครงการ
บก.ที่ดิน
90817
บก.กผค.ยย.ทบ.
90721
0 2579 1995
หน.ที่ดิน
90818
ผอ.กผค.ยย.ทบ.
90722
0 2561 4907
ประจำแผนก
90819
รอง ผอ.กผค.ยย.ทบ.
90723
0 2561 4908
กองจัดหา
ประจำกอง (โทรสาร)
90724
บก.กจห.ยย.ทบ.
90820
0 2579 1997
บก.กำลังพล
90725
หก.กจห.ยย.ทบ.
90821
0 2561 4909
หน.กำลังพล
90726
บก.จัดหา
90822
ประจำแผนก (1)
90727
หน.จัดหา
90823
ประจำแผนก (2)
90728
ประจำแผนก
90824
บก.แผนและโครงการ
90729
บก.ทำสัญญา
90825
หน.แผนและโครงการ
90730
หน.ทำสัญญา
90826
ประจำแผนก (1)
90731
ประจำแผนก
90827
ประจำแผนก (2)
90732
กองบริการ
ประจำแผนก (3)
90733
บก.กบร.ยย.ทบ.
90828
0 2579 6544
บก.ส่งกำลังบำรุง
90734
หก.กบร.ยย.ทบ.
90829
0 2579 1955
หน.ส่งกำลังบำรุง
90735
รอง หก.กบร.ยย.ทบ.
90830
ประจำแผนก (1)
90736
บก.สวัสดิการ
90831
ประจำแผนก (2)
90737
หน.สวัสดิการ
90832
บก.ฝึกและศึกษา
90738
แผนกสวัสดิการ
90833
หน.ฝึกและศึกษา
90739
บก.ขนส่ง
90834
ประจำแผนก
90740
หน.ขนส่ง
90835
บก.งบประมาณ
90741
ประจำแผนก
90836
หน.งบประมาณ
90742
บก.พลาธิการ
90837
ประจำแผนก (1)
90743
หน.พลาธิการ
90838
ประจำแผนก (2)
90744
นายทหารการน้ำมัน
90839
บก.ฝึกและศึกษา
90738
สถานี สป.3
90840
หน.ฝึกและศึกษา
90739
หน.พยาบาล
90842
ประจำแผนก
90740
ประจำแผนก
90843
บก.งบประมาณ
90741
บก.ร้อย บร.
90844
หน.งบประมาณ
90742
ผบ.ร้อย บร.
90845
ประจำแผนก (1)
90743
รอง ผบ.ร้อย บร.
90846
ประจำแผนก (2)
90744
บก.ตอนสื่อสาร
90847
บก.กรรมวิธีข้อมูล
90746
หน.ตอนสื่อสาร
90848
บก.ศูนย์คอมพิวเตอร์
90747
ห้องเครื่องฯ
90849
หน.กรรมวิธีข้อมูล
90748
กองควบคุมการก่อสร้าง
กองแบบแผน
บก.กคก.ยย.ทบ.
90850
0 2579 6543
บก.กบผ.ยย.ทบ.
90749
ผอ.กคก.ยย.ทบ.
90851
0 2579 1954
ผอ.กบผ.ยย.ทบ.
90750
0 2579 8550
รอง ผอ.กคก.ยย.ทบ.
90852
รอง ผอ.กบผ.ยย.ทบ.
90751
วิศวกร กคก.ยย.ทบ.
90853
ประจำกอง
90752
บก.ผคก.ยย.ทบ.(1)
90854
วิศวกรกอง
90753
หน.ผคก.ยย.ทบ.(1)
90855
ห้องพิมพ์แบบ
90754
บก.ผคก.ยย.ทบ.(2)
90856
บก.สถาปัตยกรรม
90755
0 2579 1996
หน.ผคก.ยย.ทบ.(2)
90857
หน.สถาปัตยกรรม
90756
บก.ผคก.ยย.ทบ.(3)
90858
สถาปนิก (1)
90757
หน.ผคก.ยย.ทบ.(3)
90859
สถาปนิก (2)
90758
บก.ผคก.ยย.ทบ.(4)
90860
บก.วิศวกรรม
90759
หน.ผคก.ยย.ทบ.(4)
90861
หน.วิศวกรรม
90760
บก.ผคก.ยย.ทบ.(5)
90862
วิศวกร (1)
90761
หน.ผคก.ยย.ทบ.(5)
90863
วิศวกร (2)
90762
ส่วนสนับสนุนการบริการ
บก.ประมาณการ
90763
0 2579 7570
ประชาสัมพันธ์ ยย.ทบ.
90770
หน.ประมาณการ
90764
สหกรณ์ออมทรัพย์
90864
จนท.ประมาณการ (1)
90765
หน.สหกรณ์ฯ
90865
จนท.ประมาณการ (2)
90766
ห้องอเนกประสงค์
90866
แผนกสถาปัตยกรรม
90767
นายทหารเวร
90868
บก.วิเคราะห์และทดสอบ
90768
นายทหารเวรผู้ใหญ่
90869
หน.วิเคราะห์และทดสอบ
90769
กองรักษาการณ์
90870
กองซ่อมสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค
ป้อมยาม (1)
90871
บก.กซส.ยย.ทบ.
90772
ป้อมยาม (2)
90872
(ถ.เกษตร-นวมินทร์)
ผอ.กซส.ยย.ทบ.
90773
0 2561 2150
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ.
90873
0 2579 1422
รอง ผอ.กซส.ยย.ทบ.
90774
บ้านพัก จก.ยย.ทบ.
90874
0 2579 0499
สถาปนิกกองฯ
90775
0 2579 6542
เจ้าบ้าน
90877
วิศวกรกองฯ
90776
ผช.เจ้าบ้าน (1)
90878
บก.ตรวจประมาณการ
90777
ผช.เจ้าบ้าน (2)
90879
หน.ตรวจประมาณการ
90778
สนง.บ้านพัก
90880
ประจำแผนก
90779
ผจก.แหล่งชุมนุมฯ
90881
บก.สร้างซ่อมสิ่งปลูกสร้าง
90780
อาคารแสงตะวัน
90882
หน.สร้างซ่อมสิ่งปลูกสร้าง
90781
โครงการหยาดวิษณุ
90883
ประจำแผนก (1)
90782
ที่รับจองห้องจัดเลี้ยงฯ
90884
ประจำแผนก (2)
90783
(โรงงาน กซส.ฯ)
ห้องระเบียงดาว
90885
บก.ติดตั้งซ่อมไฟฟ้า
90784
ฟิตเนส
90886
หน.ติดตั้งซ่อมไฟฟ้า
90785
สระว่ายน้ำชลสราญ
90887
มว.ซ่อมไฟฟ้า
90786
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
90843
บก.มว.ซ่อมเครื่องทำความเย็น
90787
หน.มว.ซ่อมเครื่องทำความเย็น
90788
บก.ติดตั้งซ่อมประปา
90789
หน.ติดตั้งซ่อมประปา
90790
มว.ซ่อมประปา
90791
บก.สุขาภิบาลฯ
90792
(โรงงาน กซส.ฯ)
   
หน.สุขาภิบาลฯ
90793
       
โรงงาน กซส.ยย.ทบ.
90794