บูรณาการระบบงานก่อสร้างและงานอสังหาริมทรัพย์ให้รวดเร็ว มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบก และคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพลมอบรางวัลให้กับกำลังพล
ในการฝึกยิงปืนประจำปี 63

การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
และประสิทธิภาพหน่วยทหาร

ร่วมลงนามถวายพระพร
ณ ศาลาสหทัยสมาคม

บันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีถวายราชสักการะถวาย
พระพรชัยมงคล

พัฒนาศาสนสถานเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล

- ระเบียบกรมยุทธโยธาทหารบก ว่าด้วยการกำหนดประเภทและอายุการใช้งานของสิ่งอุปกรณ์ถาวร และอาคารสิ่งปลูกสร้างสายยุทธโยธา พ.ศ.2563


E-learning

ราคากลาง

ราคากลาง

ราคากลาง

ราคากลาง
ราคากลาง

 

 

   

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ต้นแบบห้องควบคุม Negative Pressure

ต้นแบบ รพ.สนามสำเร็จรูป

 

งานวิจัยคลัง สป.5

การออกแบบด้วย BIM

 

ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 2 ส.ค.61 ณ ห้องรับรอง 221 บก.ทบ.

     
 
  • การพัฒนาแบบอาคารของ กลาโหม
 
 
 
 
 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่12

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ไทยแลนด์ 4.0 | iT24Hrs

Angel With A Shotgun - RTA (Royal Thai Army)

 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม  
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544