ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการดำเนินการและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ
พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. อ้างถึง ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการดำเนินการและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ
พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. ตามที่สถานการณ์ปัจจุบันได้มีเหตุการณ์ที่เป็นภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติขึ้นหลายครั้งทั้งในประเทศและ ประเทศเพื่อนบ้านนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการและซักซ้อมความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ยย.ทบ. ในฐานะกรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบด้านอสังหาริมทรัพย์ของกองทัพบก จึงขอแนะนำให้หน่วยต่างๆ ปฏิบัติตามแนวทางของระเบียบตามอ้างถึงพอสังเขป ดังนี้

       ๒.๑ รายงานด่วนเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต่อ ทบ. ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการรายงานด่วนโดยให้ สปช.ทบ.,กบ.ทบ.,ยย.ทบ.,จบ. และ สตช.ทบ. ทราบด้วย โดยระบุหมายเลขอาคารและความเสียหายที่สำรวจ ในขั้นต้น

       ๒.๒ กรณีหน่วยมีงบประมาณงบงานบริหารหน่วย รายการซ่อมบำรุงและรักษาอาคารสิ่งก่อสร้างและ การสาธารณูปโภคเหลือเพียงพอ  ให้พิจารณาดำเนินการซ่อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น (ซึ่งหมายถึงการซ่อมเพื่อมิให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิม เช่น การซ่อมหลังคาที่ชำรุดเพื่อป้องกันมิให้ฝนตก เข้าในตัวอาคาร ) ภายในวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่ ซึ่งหน่วยสามารถดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยไม่ต้องทำจัดทำแผนจัดหา

       ๒.๓ กรณีหน่วยมีงบประมาณงบงานบริหารหน่วยตามข้อ ๒.๒ เหลือไม่เพียงพอและมีความต้องการซ่อม เพื่อคืนสภาพ (ซึ่งหมายถึงการซ่อมอาคารให้คืนสภาพเดิม โดยมิใช่เป็นการดัดแปลงต่อเติมและ / หรือ เปลี่ยนแปลงประโยชน์ใช้สอยเดิม) ขอให้หน่วยรายงานขออนุมัติแผนจัดหาโดยให้ ผบ. หน่วยถืองบประมาณ  เป็นผู้มีอำนาจในการอนุมติแผนจัดหาและให้หน่วยที่ประสบภัยพิบัติ เป็นหน่วยดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อหรือจ้าง แล้วรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อ สปช.ทบ. ผ่านหน่วยถืองบประมาณ ( สำเนาให้หน่วยตามสาย
การบังคับบัญชาทราบด้วย ) ภายใน ๑๕ วัน นับจากประสบภัยพิบัติ หรืออย่างช้าภายใน ๓๐ วัน  แต่ต้อง รายงานสาเหตุของความล่าช้าด้วย โดยไม่มีการยืมเงินรองจ่าย ทั้งนี้ สปช.ทบ.จะพิจารณาสนับสนุน งบประมาณเพื่อช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไป  สำหรับเอกสารหลักฐานที่หน่วย ประสบภัยพิบัติจะต้องดำเนินการใช้ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม เพื่อคืนสภาพ หลังเกิดภัยพิบัติท่ำคัญมีดังนี้
               - สำเนารายงานด่วนเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
               - สำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนของหน่วย
               - สำเนาผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ของหน่วย
               - ภาพถ่ายอาคาร / สถานที่ ที่ชำรุด
               - เอกสารอื่นๆ ตามระเบียบที่อ้างถึง
      ๒.๔ กรณีหน่วยได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมคืนสภาพได้ หรือมีการซ่อมที่ดัดแปลง
ต่อเติม หรือเปลี่ยนแปลงประโยชน์ใช้สอยเดิม หน่วยจะต้องรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามสายการส่งกำลังบำรุง โดยเป็นการดำเนินการในลักษณะขอรับการการสนับสนุนงบระหว่างปี หรืองบปกติประจำปีต่อไป
               
๓. หากหน่วยมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ให้สอบถามโดยตรงที่ ยย.ทบ. หรือ สปช.ทบ. หรือศึกษาจากระเบียบตามอ้างถึงรวมทั้งสามารถดูรายละเอียดของระเบียบดังกล่าวได้จาก website ของ ยย.ทบ. http://pedept.mi.th

 

 

(ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)