งานอสังหาริมทรัพย์

ลำดับ
เรื่อง
 
พระราชบัญญัติ
๑.
พระราชบัญญัติเขตปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ.๒๔๗๘
๒.
พระราชบัญญัติปาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
๓.
พระราชบัญญัติการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑
๔.
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘
๕.
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘
๖.
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐
๗.
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๘.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๙.
พระราชบัญญัติการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
๑๐.
พ.ร.ฎ.เขตหวงห้าม ๑๒ ฉบับ ประกาศ มท.ให้ ทบ.ดูแลที่หวงห้าม
   
  กฏกระทรวง
๑.
กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕
๒.
กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
๓.
กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙
๔.
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาด โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๕.
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
   
  คำสั่ง (ภายใน ทบ.)
๑.
คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๔/๑๗๙๑ ลง ๒๔ ม.ค.๐๑ เรื่อง การรายงานสถานภาพและความต้องการอาคาร
๒.
คำสั่ง ทบ.ที่ ๔๔๕/๒๕๐๗ ลง ๑๑ ธ.ค.๐๗ เรื่อง การดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการ
๓.
คำสั่ง ทบ.ที่ ๖๓/๒๕๐๙ ลง ๑๕ มี.ค.๐๙ เรื่อง ความรับผิดชอบในการจัดหาโดยใช้เงินนอกงบประมาณ
๔.
คำสั่ง ทบ.ที่ ๑๓๙/๒๕๑๑ ลง ๑๙ เม.ย.๑๑ เรื่อง ให้กวดขันการดูแลรักษาที่ดินกองทัพบก
๕.
คำสั่ง ทบ.ที่ ๕๑๓/๒๕๒๕ ลง ๖ ก.ย.๒๕ เรื่อง การรับส่งหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยที่มีหน้าที่ปกครองที่ดินของ ทบ.
๖.
คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๑๙/๒๕๓๔ ลง ๑๘ ก.พ.๓๔ เรื่อง การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญากรณีบุกรุกที่ดิน
๗.
คำสั่ง ทบ.ที่ ๔๘๗/๒๕๔๓ ลง ๓ ต.ค.๔๓ เรื่อง กำหนดภารกิจ นโยบาย แนวความคิดและความรับผิดชอบ
ในการส่งกำลังบำรุงของ ทบ.
๘.
คำสั่ง ทบ.ที่ ๕๒๙/๒๕๔๓ ลง ๘ พ.ย.๔๓ เรื่อง การรายงานสถานภาพอาคาร
๙.
คำสั่ง ทบ.ที่ ๔๖๖/๒๕๔๔ ลง ๒๕ ก.ย.๔๔ เรื่อง มอบอำนาจเป็นผู้แทน ทบ.ในการระวังชี้แนวเขตป้องกัน
๑๐.
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ ปล.กห.,สรอ.,ผบ.ทหารสูงสุด,ผบ.ทบ.,
ผบ.ทร.และ ผบ.ทอ.ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.
๑๑.
คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ ๒๒๖/๕๐ ลง ๑๙ ก.พ.๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ.
๑๒.
คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ ๓๗๔/๕๐ ลง ๑๙ มี.ค.๕๐ เรื่อง แก้ไขการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากองทัพบก
คณะทำงานและสำนักงาน ของ ทบ.(คณะทำงานประสานการจัดการที่ดินของ ทบ.)
๑๓.
คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ ๑๕๘๔/๕๑ ลง ๑๔ พ.ย.๕๑ เรื่อง การแก้ไขการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากองทัพบก
คณะทำงานและสำนักงานของ ทบ.
   
  ข้อบังคับ
๑.
ข้อบังคับว่าด้วยกิจการก่อสร้างที่ ๓/๖๗๑๓/๒๔๙๑
   
  ระเบียบ
๑.
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการปกครองและวิธีการจัดการที่ดิน พ.ศ.๒๕๐๙
๒.
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการปกครองและวิธีการจัดการที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๗
๓.
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๑๗
๔.
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๐
๕.
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๐
๖.
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๒
๗.
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๐
๘.
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๓๙
๙.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๑๐.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓
ลง ๑๓ ก.ย.๔๓
๑๑.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือ
สำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๔๓
๑๒.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓
(ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ต่อ กห ๐๔๐๔/๓๒๗๙ ลง ๑๒ มิ.ย.๔๔)
๑๓.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๕
๑๔.
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘
๑๕.
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ลง ๑๗ ม.ค.๔๘
๑๖.
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยสวัสดิการ ๒๕๔๘
๑๗.
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยสวัสดิการ ๒๕๕๔
๑๘.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
๑๙.
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ลง ๑๗ ม.ค.๔๘
๒๐.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวล
กฏหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐
   
  อนุัมัติหลักการ
๑.
ข้อตกลงกรณีกฏกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๙) เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตามหนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห ๐๓๑๘/๑๓๔๑๐ ลง ๑๖ ต.ค.๒๑
๒.
การมอบอำนาจให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖/๒๖๖๔๗
ลง ๒๐ ส.ค.๒๒
๓.
อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการย้ายจุดก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห ๐๓๑๘/๐๖๐๕๖ ลง ๑๓ เม.ย.๒๖
๔.
ขออนุัมัติหลักการในการดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์ในหน่วยทหาร ตามหนังสือ กพ.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๑/๔๘๓ ลง ๑๑ ก.พ.๓๕
๕.
หลักเกณฑ์การนำดินออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตามหนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๔/๓๕๒๙ ลง ๘ ธ.ค.๓๖
๖.
ขออนุมัติหลักการรื้อถอนอาคาร ตามหนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๔/๔๒๔๓ ลง ๒๑ ธ.ค.๓๗
๗.
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๒๒๐๓/๓๘
ลง ๑๑ เม.ย.๓๘
๘.
การจัดที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินขึ้นทะเบียนเป็นของทบวงการเมือง ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๑๑๒๐๕/๓๘
ลง ๑๗ ต.ค.๓๘
๙.
การจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันของ นขต.ทบ. เพื่อเป็นสวัสดิการ ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๔๘๑ ลง ๑๙ ก.ค.๓๙
๑๐.
ขออนุมัติหลักการในการจัดกำลังดูแลรักษาพื้นที่ของ ทบ. ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๔๐๐๖ ลง ๒๖ พ.ย.๓๙
๑๑.
การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเข้าไปในที่ราชพัสดุ ตามหนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/๗๓ ลง ๙ ม.ค.๔๑
๑๒.
ขออนุมัติหลักการแก้ปัญหาอาคารบ้านพักของหน่วย ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๑๔๗๓๐ ลง ๓๐ พ.ย.๔๑
๑๓.
แนวทางการอนุมัติจัดตั้งสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ทภ.๔ ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๕๕๑ ลง ๘ ก.พ.๔๒
๑๔.
ขออนุมัติกำหนดหลักการในการเสนอความต้องการทำหรือปรับปรุงแก้ไข ออค.ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ตามหนังสือ กบ.ทบ.
ที่ กห ๐๔๐๔/๔๓๒ ลง ๔ ก.พ.๔๓
๑๕.
มาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๔๘๒๗ ลง ๗ พ.ค.๔๖
๑๖.
ขออนุมัติยกเลิกการมอบอำนาจการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและขออนุมัติมอบอำนาจให้ความยินยอมให้เช่าที่ราชพัสดุในความรับผิดชอบของ ทบ.
ตามหนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๗๑๓๙/๔๗ ลง ๓๐ ส.ค.๔๘
๑๗.
กรมธนารักษ์ขอคืนที่ราชพัสดุเพื่อจัดทำโครงการบ้านธนารักษ์, คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารบ้านธนารักษ์ของ ทบ. ตามหนังสือ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กห ๐๔๐๔/๑๑๐๓๓ ลง ๗ ต.ค.๔๘
๑๘.
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ตามหนังสือ กบ.ทบ.
ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๓๓๖๕ ลง ๑๖ พ.ย.๔๘
๑๙.
ขออนุมัติหลักการจัดระเบียบที่ดินในความปกครอง ดูแล ใช้ประโยชน์ของ ทบ. ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๕๗๒๕
ลง ๒๓ ธ.ค.๔๘
๒๐.
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๑๗๐๙๑ ลง ๑๙ มิ.ย.๔๙
๒๑.
การรับบริจาคที่ดินจากเอกชน ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๕๒๐ ลง ๑๕ ก.พ.๕๐
๒๒.
อนุมัติขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ ทบ. ในการติดตั้งเสา, อุปกรณ์โทรคมนาคม ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๔๘๐
ลง ๑๖ ก.พ.๕๐
๒๓.
ขอตกลงกรณีกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๙) เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๖/๒๘๖๒๘ ลง ๑๑ ก.ย.๕๑
๒๔.
ขออนุมัติหลักการให้เอกสารประกอบรายงานการโอนอาคารบ้านพักของหน่วย ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๙๑๙๙
ลง ๓๑ ส.ค.๔๒
๒๕.
การจัดส่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์เป็นผู้เก็บรักษา ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๒๕๕๙ ลง ๑๓ ก.ย.๕๐
   
  อื่น ๆ
๑.
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณีหน่วยได้รับอาคารโดยการบริจาคหรือใช้เงินงบประมาณ
๒.
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนที่ดินเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ
๓.
ขั้นตอนการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ
๔.
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้สร้างวัดในที่ดินของทางราชการ
๕.
แผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ ทบ. ตามหนังสือ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ ทบ.
ที่ กห ๐๔๐๔.๑๒(คณะกรรมการที่ดิน)/๓๓ ลง ๑๙ พ.ย.๓๙
๖.
ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการ
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว๓๓๑๒ ลง ๕ ต.ค.๔๗
๗.
มาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ ตามหนังสือ กรมธนารักษ์ สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
ที่ กค ๐๓๑๒/ว๗ ลง ๖ ส.ค.๔๗
๘.
แผนที่เขตปกครองพื้นที่หน่วยทหารส่วนภูมิภาค
๙.
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ ลง ๕ ก.ย.๕๐
๑๐.
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๒๘ ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว(a) ๑๕๔๓๐
ลง ๖ ต.ค.๓๖
๑๑.
หน้าที่ทหารตามรัฐธรรมนูญ, แนวทางนโยบายด้านที่ดิน, สิทธิการเข้าถึงข้อมูล
๑๒.
การจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๑๓.
ผังที่ตั้ง จว.รับผิดชอบ (มทบ., จทบ.)
๑๔.
แนวทางการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก
๑๕.
ประกาศคณะสงฆ์ห้ามภิกษุเข้าไปเกี่ยวข้องกับสำนักสงฆ์ที่สร้างไม่ถูกต้อง
   
  ตัวอย่าง
๑.
การขอออก นสล.
๒.
การถอนสภาพที่ดิน
๓.
การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ฝึก
๔.
การรายงานสถานภาพที่ิดิน
๕.
การรายงานการบุกรุกที่ดิน
๖.
การขออนุญาตใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
๗.
การขออนุญาตใช้พื้นที่ติดตั้งเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่
๘.
การขอใช้พื้นที่ในการใช้ประโยชน์ของ ทบ. ก่อสร้างร้านค้า
๙.
การขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารโดยได้รับงบประมาณนอก ทบ.
๑๐.
การขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างสำนักงานจากหน่วยงานอื่น
๑๑.
การขอใช้ที่ราชพัสดุสร้างวัด
๑๒.
การวางและจัดทำผังเมืองรวม
๑๓.
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร
๑๔.
การขอใช้ที่ดินตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๑๕.
การขออนุมัติขุดดิน
๑๖.
การขออนุมัติส่งคืนพื้นที่ทำโครงการบ้านธนารักษ์