ภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา
เครือข่ายภายใน
สถานที่

                                                         งานส่งกำลังและซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา


 
1.
ความรับผิดชอบของการส่งกำลังบำรุงของ ยย.ทบ.
2.

คำสั่งกองทัพบก ที่ 487/43 ลง 3 ต.ค. 43 เรื่อง กำหนดภารกิจ นโยบายแนวความคิด และความรับผิดชอบในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก

3.

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2557 / การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ (เพิ่มเติม)

4.

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ ์ พ.ศ. 2524

5.

คำสั่งกองทัพบก ที่ 559/2537 ลง 30 ก.ย. 37 เรื่อง การเบิกเปลี่ยนยาง และแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ

6.

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์เบิก และรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2510

7.

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่ง และรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2500

8.

หลักเกณฑ์การตีราคาสินทรัพย์ของหน่วยในกองทัพบก (คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 957/47 ลง 3 ส.ค.47)

9.

การควบคุมยุทโธปกรณ์ที่หน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. จัดหา หรือได้มาหรือจากการได้รับมอบหรือบริจาค (คำสั่ง ทบ. ที่ 653/2527 ลง 4 ก.ย.27)

10.

การดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์ประจำอาคาร

11.

การขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาลและหน่วยขอดำเนินการจัดหาเอง (หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/3308 ลง 11 ก.ย.46)

12.

ขอทำความตกลงเป็นหลักการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0412/3944 ลง 7 ธ.ค.36)

13.

ข้อหา่รือแนวทางปฏิบัติในการจัดหาครุภัณฑ์ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายของกระทรวงกลาโหม (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704.2/2248
ลง 13 พ.ย.48)

14.

ขออนุมัติหลักการมอบอำนาจให้ผู้บังคับหน่วยที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างลงนามในหนังสือขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ (หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/1518 ลง 24 เม.ย.46)

15.

แนวทางปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พลังงาน (หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/19478 ลง 13 ต.ค.46)

16.

ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2555

17.

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาที่เบิกจ่ายจากงบประมาณงบงานบริหารหน่วย พ.ศ.2546

18.

การจำหน่ายชุดเครื่องมือช่างชนิดต่าง ๆ (หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/3557 ลง 27 พ.ย.40)

19.

กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสภาพ สป.สาย ยย. เพื่อขออนุมัติจำหน่าย (หนังสือ ยย.ทบ. ที่ กห 0447/03124 ลง 13 ก.พ.39)

20.

การกำหนดอายุการใช้งาน สป.ถาวร ไม่กำหนดอายุ (หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/215 ลง 31 มี.ค.52)

21.

ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง การประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

22.

การกรอกแบบฟอร์มประวัติ สป. และประวัติอาคาร
- แบบฟอร์มประวัติ สป.สาย ยย. (สป.4)
- ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มประวัติ สป.สาย ยย.
- ประวัติ สป.4 บ้านน๊อคดาวน์
- ประวัติการซ่อม สป.สาย ยย.
- แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ สป.2 สาย ยย.
- แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ สป.4 สาย ยย.
- ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม สป.2 และ สป.4 สาย ยย.
- ตัวอย่างประวัติอาคารที่มีรหัสสินทรัพย์
- แบบฟอร์มประวัติแาคาร ไฟฟ้า ประปา ถนน การซ่อม

23.

การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์สำหรับสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้างของ ยย.ทบ.
- คำสั่ง ยย.ทบ.ที่ 62/2558 ลง 9 มี.ค.58 เรื่องการติดแผ่นป้ายสินทรัพย์สำหรับสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้างสาย ยย.
- คำสั่ง ยย.ทบ. (เฉพาะ) ที่ 593/59 ลง 9 พ.ย.59 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลการกำหนดประเภทและอายุการใช้งาน
ของสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้างสายยุทธโยธา

- คำสั่ง ยย.ทบ.ที่ 204/2559 ลง 9 พ.ย.59 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุของ กรมยุทธโยธาทหารบก
- ระเบียบกรมยุทธโยธาทหารบก ว่าด้วยการกำหนดประเภทและอายุกาีรใช้งานของสิ่งอุปกรณ์ถาวร และอาคารสิ่งปลูกสร้างสายยุทธโยธา พ.ศ.2561
- การโอนสินทรัพย์ถาวรของศูนย์ต้นทุนให้เป็นสินทรัพย์ถาวรของ ยย.ทบ.

24.

การจัดการพลังงานของ ยย.ทบ. ประจำปี 2557
- ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM)
- ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
- ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและการประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Energy Audit)
- แนวทางการจัดการพลังงานของ ยย.ทบ. ประจำปี 2557
- แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2557

25.

กำหนดแนวทางและรายละเอียดการปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่าย สป.สาย ยย. (คำสั่ง ยย.ทบ.ที่ 89/2558 ลง 11 ธ.ค.57)

26.

แนวทางการปฏิบัติต่อซาก สป.จำหน่าย (หนังสือ กสล.กบ.ทบ.ที่ กห 0404.8/922 ลง 3 มิ.ย.53

27.

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ.2557

28.

การขึ้นบัญชีคุม สป.ของ ทบ. (คำสั่ง ทบ.ที่ 156/2557 ลง 26 พ.ค.57)

29.

การกำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยจะต้องส่งซากคืนและไม่ต้องส่งซากคืน (คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 1188/43 ลง 13 พ.ย.43

30.

การกำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยจะต้องส่งคืนและไม่ต้องส่งคืน (คำสั่ง ยย.ทบ. ที่ 181/2557 ลง 25 ก.ค.57)

31.

ขออนุมัติปรับโอนความรับผิดชอบ สป.สาย ยย. ให้กับ สพ.ทบ. (หนังสือ กบ.ทบ.ด่วนมาก ที่ต่อ กห 0404/12623 ลง 4 พ.ย.59)

32.

คำสั่ง กองทัพบกที่ 627/2526 ลง 6 ตุลาคม 2526 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและกำจัดปลวกหรือศัตรูทำลายเนื้อไม้อื่น ๆ