งานวิจัยโครงการวิเคราะห์และออกแบบคลังวัตถุระเบิดแบบหลังคาดินถม (ECM)
       กรมยุทธโยธาทหารบก ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา
   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร
------------------------
การทดสอบการระเบิดโครงสร้างคลังวัตถุระเบิด เป็นการทดสอบโครงสร้างคลังวัตถุระเบิด(ย่อส่วน) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าโครงสร้างคลังฯจริงประมาณ 3 เท่า  โดยทดสอบด้วยการจุดระเบิด TNT

การทดสอบ เป็นการทดสอบที่จำลองการระเบิดจากคลังวัตถุระเบิดข้างเคียงที่เรียงตัวแบบหันด้านข้างเข้าหากัน  แสดงในเห็นถึงเกณฑ์ blast pressure และ blast impulse ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นสูงสุดของการระเบิดจากทางด้านข้างของโครงสร้างคลังฯ ที่รวบรวมจากทั้งมาตรฐานสหรัฐอเมริกา DoD 6055.09 และ มาตรฐานสหราชอาณาจักร JSP 428
เมื่อการระเบิดเกิดที่ด้านข้างของโครงสร้างคลังวัตถุระเบิด  กำแพงข้างจะต้องรับ blast pressure เท่ากับ 300 kPa และ blast impulse เท่ากับ 100Q(1/3) เมื่อ Q คือปริมาณดินระเบิดเทียบเท่า TNT ที่เก็บไว้ในคลังวัตถุระเบิด